Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2006 r.
III SA/Wa 1873/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Marta Waksmundzka-Karasińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.L. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) kwietnia 2005 r., Nr (...) w przedmiocie - odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) czerwca 2005 r. M. L. nadała w Urzędzie Pocztowym P. skargę na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) kwietnia 2005 r., Nr (...) wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Decyzja powyższa została skarżącej doręczona w dniu (...) kwietnia 2005 r. wraz z pouczeniem o możliwości, sposobie i terminie jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Termin do złożenia skargi w niniejszej sprawie upływał w dniu (...) maja 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prawomocnym postanowieniem z dnia 28 października 2005 r. odrzucił wniosek skarżącej o przywrócenie terminu z uwagi na jego niedopuszczalność, to jest brak warunków umożliwiających jego rozpoznanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.p.s.a." - skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Przepis art. 54 § 1 u.p.p.s.a. stanowi, że skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Termin do wniesienia skargi jest terminem ustawowym, procesowym i prekluzyjnym. Niedopuszczalne jest jego skrócenie lub przedłużenie przez sąd. Upływ tego terminu Sąd uwzględnia z urzędu. Termin jest zachowany wówczas, jeżeli skarga strony wniesiona zostanie przed jego upływem do organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Termin ten zachowany będzie również wówczas, gdy strona odda pismo w polskim urzędzie pocztowym, ale tylko wtedy, kiedy pismo złożone jest najpóźniej w ostatnim dniu terminu do godz. 24.00. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

W niniejszej sprawie strona złożyła skargę z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia. Złożony przez stronę wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi został odrzucony prawomocnym postanowieniem Sądu.

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 u.p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.