Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 lutego 2006 r.
III SA/Wa 1868/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...)maja 2005 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych za październik 2004 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

We wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skardze na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) maja 2005 r. skarżąca spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o zwolnienie jej z konieczności ponoszenia kosztów sądowych.

Referendarz sądowy zarządzeniem z 16 sierpnia 2005 r. (doręczonym skarżącej 31 sierpnia 2005 r.) pozostawił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych bez rozpoznania ze względu na fakt, iż nie został on złożony na urzędowym formularzu.

Zarządzeniem sędziego sprawozdawcy z 8 listopada 2005 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł (k. 25 akt sądowych). W wezwaniu zawarto pouczenie, iż nieuzupełnienie ww. braku w terminie siedmiu dni spowoduje odrzucenie skargi. Powyższe wezwanie doręczone zostało 14 listopada 2005 r.

W dniu 23 listopada 2005 r. (przesyłka nadana w Urzędzie Pocztowym 21 listopada 2005 r.) skarżąca spółka złożyła do Sądu na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z 23 listopada 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (referendarz sądowy) odmówił stronie skarżącej przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Postanowienie doręczone zostało Spółce 8 grudnia 2005 r.

Pismem z 2 stycznia 2006 r. W. S. spółka z o.o. została ponownie wezwana do uiszczenia - w terminie siedmiu dni - wpisu sądowego w wysokości 500 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Z akt sprawy wynika, iż wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczono stronie 4 stycznia 2006 r., a zatem wskazany w nim siedmiodniowy termin upływał z dniem 11 stycznia 2006 r.

Skarżąca, mimo pouczenia, nie dopełniła wskazanej w wezwaniu czynności do 25 stycznia 2006 r.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powołanej dalej jako p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jest więc zobligowany do odrzucenia skargi, od której - pomimo wezwania - nie uiszczono wpisu sądowego.

W związku z tym Sąd, działając na podstawie powołanego wyżej art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.