Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159917

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
III SA/Wa 1864/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Kurasz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. Sp. z o.o. w G. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) maja 2011 r. Nr (...) w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia postanawia

1)

odrzucić skargę;

2)

zwrócić B. Sp. z o.o. w G. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) z tytułu uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 czerwca 2011 r. B. Sp. z o.o. w G. (dalej: "Skarżąca") wniosła skargę na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) maja 2011 r. w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia.

Przewodnicząca Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 5 lipca 2011 r. wydała, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: "p.p.s.a."), zarządzenie o wezwaniu Skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Jednocześnie pouczyła Skarżącą, że kwotę wpisu sądowego należy uiścić - w terminie 7 dni - od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, pod rygorem odrzucenia skargi.

Sąd jednocześnie wezwał Skarżącą do usunięcia, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, braków formalnych skargi przez własnoręczne podpisanie skargi lub nadesłanie własnoręcznie podpisanej kopii skargi oraz złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osoby, która podpisała skargę do reprezentacji Skarżącej w dacie wniesienia skargi (odpis umowy spółki, wyciąg z rejestru sądowego, statut itp.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpoznawanej sprawie w dniu 12 lipca 2011 r. doręczono Skarżącej odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł oraz wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi (karta nr 10 akt sądowych). Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych skargi, upływał zatem z dniem 19 lipca 2011 r. Skarżąca co prawda uiściła w terminie należny wpis, ale do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uzupełniła braków formalnych skargi.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3, art. 58 § 3 oraz art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.