Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159913

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 października 2011 r.
III SA/Wa 1860/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Kurasz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. postanawia

1)

umorzyć postępowania sądowe;

2)

zwrócić J. G. uiszczony wpis od skargi w kwocie 254 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery złote).

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 czerwca 2011 r. J. G. (dalej "Skarżąca"), wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2011 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. Skarżąca w dniu 26 września 2011 r. (data wpływu do Sądu) wycofała wyżej wskazaną skargę. Wyjaśniła, że w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 maja 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 2821/10, nie widzi dalszej potrzeby popierania skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowił co następuje.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Mając powyższy stan prawny na uwadze, należy stwierdzić, iż aby uznać za skuteczne cofnięcie skargi należało zbadać, czy w przedmiotowej sprawie nie występują negatywne przesłanki określone w powołanym wyżej przepisie.

W ocenie Sądu, wycofanie skargi przez Skarżącą nie zmierza do obejścia prawa, ani też nie spowoduje utrzymania w mocy aktu administracyjnego dotkniętego wadą nieważności.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1, art. 161 § 2 oraz art. 232 § 1 pkt 1 postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.