Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
III SA/Wa 185/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Hanna Kamińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) października 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia płatności obszarowych za 2004 r. postanawia skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. W piśmie tym zamieszczono pouczenie, że nieuiszczenie wpisu w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie zostało skarżącej doręczone, wraz z informacją o sprawie sądowej, do której należy uiścić wpis i pouczeniem, (...) lutego 2005 r., zaś termin do uiszczenia wpisu minął (...) lutego 2005 r. i wpis nie został uiszczony.

W tych warunkach Sąd, na podstawie art. 220 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), orzekł jak w postanowieniu.