Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159912

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 września 2011 r.
III SA/Wa 1849/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) marca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić Skarżącej A. M. wpis sądowy w kwocie 200 zł (dwieście złotych).

Uzasadnienie faktyczne

A. M. (dalej "Skarżąca"), działając przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do tutejszego Sądu skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) marca 2011 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III tutejszego Sądu wezwano pełnomocnika Skarżącej do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi przez złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono pełnomocnikowi Skarżącej 11 lipca 2011 r.

Pełnomocnik Skarżącej nie nadesłał wymaganego dokumentu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W świetle art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W rozpoznawanej sprawie, pomimo prawidłowo doręczonego wezwania, nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braku formalnego skargi.

W związku z powyższym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono, jak w sentencji. Orzeczenie o zwrocie uiszczonego wpisu uzasadnione jest z kolei przepisem z art. 232 § 1 pkt 1 powołanej ustawy procesowej, obligującym Sąd do zwrotu z urzędu całego uiszczonego wpisu od odrzuconej skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.