Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890046

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 grudnia 2012 r.
III SA/Wa 1847/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sędziowie WSA: Krystyna Kleiber (spr.), Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2012 r. sprawy ze skargi T. K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) marca 2012 r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.