Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2878026

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 lutego 2012 r.
III SA/Wa 1810/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. postanawia podjąć postępowanie sądowe

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.