Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159907

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 marca 2011 r.
III SA/Wa 1801/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek.

Sędziowie WSA: Maciej Kurasz, Aneta Trochim-Tuchorska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) maja 2010 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca S. sp. z o.o. z siedzibą w W. wystąpiła do Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego w W. z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych m.in. z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 4 grudnia 2007 r. ze wspólnikami Spółki, który został uiszczony w kwocie 28.088,00 zł, na podstawie m.in. art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. d) oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.; zwanej dalej "u.p.c.c."). Zdaniem Spółki przepisy u.p.c.c. są niezgodne z Dyrektywą Rady nr 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, dalej "Dyrektywa 69/335". Do wniosku Spółka załączyła korektę deklaracji p.c.c.-3, w której wykazała podatek w wysokości 0 zł.

Naczelnik (...) Urzędu Skarbowego w W. wszczął postępowanie podatkowe w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, po przeprowadzeniu którego decyzją z dnia (...) lutego 2010 r. określił zobowiązanie podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28.088,00 zł W ocenie organu przepisy u.p.c.c. są zgodne z obowiązującymi przepisami dyrektyw. Dyrektor Izby Skarbowej w W. decyzją z dnia (...) maja 2010 r., po rozpatrzeniu odwołania Spółki, utrzymał w mocy powyższą decyzję.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Spółka wniosła o uchylenie powyższych decyzji, zarzucając naruszenie:

-

art. 10 w zw. z art. 56 i art. 249 TWE poprzez niewypełnienie nałożonych na organy władzy Państwa Polskiego obowiązków wynikających z członkowstwa we Wspólnocie;

-

art. 4 ust. 2 w zw. z art. 7, a także art. 4 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 2 Dyrektywy 69/335 poprzez niezgodne z prawem europejskim wprowadzenie do polskiego porządku prawnego z dniem 1 stycznia 2007 r. opodatkowania podatkiem kapitałowym pożyczek udzielonych spółce kapitałowej przez jej udziałowca, w sytuacji gdy Polska zdecydowała się na zwolnienie pożyczek od podatku kapitałowego transponując przepisy Dyrektywy 69/335 do ustawodawstwa krajowego z dniem wstąpienia do Unii Europejskiej;

-

przez odmowę zastosowania art. 9 pkt 10 lit. h) u.p.c.c. w brzmieniu obowiązującym od 1 maja 2004 r. zwalniającym pożyczki udzielone spółce przez wspólników i niewłaściwe zastosowanie przepisów krajowych cofających to zwolnienie z dniem 1 stycznia 2007 r. jako sprzecznych z prawem wspólnotowym.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe należało zawiesić.

Skład orzekający w niniejszej sprawie wziął z urzędu pod uwagę, że postanowieniem z dnia 15 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 731/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego: Czy art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady nr 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmieniony z dniem 17 czerwca 1985 r. przez art. 1 pkt 1 Dyrektywy nr 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r., uprawniał Państwo Członkowskie do ponownego wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2007 r. podatku kapitałowego z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez spółkę kapitałową, jeżeli wierzyciel uprawniony jest do udziału w zyskach tej spółki, w przypadku gdy Państwo Członkowskie uprzednio zrezygnowało z pobierania tego podatku z dniem akcesji, tj. z dniem 1 maja 2004 r.?

Zdaniem składu orzekającego, postawione pytanie prejudycjalne przez WSA w Gliwicach dotyczy kwestii prawnej stanowiącej również istotę sporu w niniejszej sprawie.

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Uznając, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku postępowania wszczętego przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej na skutek pytania prejudycjalnego skierowanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, albowiem dotyczy ona tożsamego problemu prawnego, który jest przedmiotem przywołanego pytania prejudycjalnego, Sąd skorzystał z uprawnienia do zawieszenia postępowania sądowego i na mocy art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.