Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431902

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 1791/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej wraz z byłym wspólnikiem postanawia:

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić T. M. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 6 czerwca 2013 r. T. M. (dalej "Skarżący") wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej wraz z byłym wspólnikiem.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 lipca 2013 r. Skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia. Zarządzenie zawierało pouczenie, że nieuiszczenie wpisu we wskazanym terminie spowoduje odrzucenie skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania wynika, że zostało ono skutecznie doręczone Skarżącemu 12 sierpnia 2013 r.

W dniu 20 sierpnia 2013 r. Skarżący uiścił wpis sądowy w wysokości 100 zł, do którego był wzywany.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z dyspozycją art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest skarga. Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd. Należy zauważyć, że w rozpoznanej sprawie wezwano do uiszczenia należnego wpisu w sposób prawidłowy. W zarządzeniu zawarto pouczenie o skutkach jego niewykonania, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nie uiszczenia wpisu w terminie. Powyższe wezwanie zostało doręczone Skarżącemu w dniu 12 sierpnia 2013 r. na wskazany przez Skarżącego adres. Siedmiodniowy termin upływał więc w dniu 19 sierpnia 2013 r. (poniedziałek), natomiast wpis od skargi Skarżący uiścił w dniu 20 sierpnia 2013 r., czyli z uchybieniem terminu. Zgodnie z art. 85 p.p.s.a., czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie zakreślonego terminu jest bezskuteczna. Według zaś art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz o art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. i art. 232 § 1 pkt 1it. a p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.