Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3005176

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 października 2018 r.
III SA/Wa 177/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Olesińska.

Sędziowie: WSA Matylda Arnold-Rogiewicz, del., SO Agnieszka Baran (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2018 r. sprawy ze skargi R. B. W. sp. z o.o. z siedzibą w O. na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 listopada 2017 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.290.2017.1.JC w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

1) uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną,

2) zasądza od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz R.

B. W. sp. z siedzibą w O. kwotę 457 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.