III SA/Wa 1758/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001704

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2018 r. III SA/Wa 1758/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu L. S. od postanowienie starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 października 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 1758/18 odmawiającego przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi L. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) z dnia (...) maja 2018 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności byłego członka zarządu wraz z innymi członkami zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. i I kwartał 2013 r. postanawia: utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.