Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159899

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
III SA/Wa 1719/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2011 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - B. sp. z o.o. z siedzibą w W. wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) kwietnia 2011 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia.

Przy piśmie z 22 czerwca 2011 r. przesłano Skarżącej odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 21 czerwca 2011 r. o wezwaniu do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma - wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru powyższego wezwania wynika, że zostało one odebrane przez Skarżącą 28 czerwca 2011 r.

Na powyższe zarządzenie z 21 czerwca 2011 r. w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego Skarżąca wniosła zażalenie. Postanowieniem z 19 sierpnia 2011 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II FZ 445/11, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Skarżącej.

Pismem z 23 sierpnia 2011 r., na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 23 sierpnia 2011 r., Skarżąca została wezwana do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego z 21 czerwca 2011 r. w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma, pod rygorem odrzucenia skargi. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru powyższego wezwania wynika, że zostało one odebrane przez Skarżącą 7 września 2011 r.

Z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu, sporządzonej według stanu na dzień 17 listopada 2011 r. wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty wpisu od skargi do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: "p.p.s.a." od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. W myśl zaś art. 220 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Zarządzenie o wezwaniu do wykonania prawomocnego zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, zawierające prawidłowe pouczenie o skutkach niezastosowania się do wezwania w wyznaczonym terminie, zostało skutecznie doręczone Skarżącej na adres wskazany w skardze 7 września 2011 r.

Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu rozpoczął bieg następnego dnia po doręczeniu wezwania, tj. 8 września 2011 r. i upłynął 14 września 2011 r. (środa), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Jak wynika z dokumentów księgowych tut. Sądu wpis nie został uiszczony w wyznaczonym terminie. Do 17 listopada 2011 r. nie odnotowano bowiem jego wpływu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. w związku z art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.