Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1115390

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2012 r.
III SA/Wa 1695/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Golat.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia (...) grudnia 2010 r. nr (...) w przedmiocie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 29 kwietnia 2011 r. Skarżąca M. P. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Rady Gminy S. z dnia (...) grudnia 2010 r. w przedmiocie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału III z dnia 1 grudnia 2011 r. wezwano Skarżącą M. P. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 300 zł - w kasie Sądu bądź na wskazany rachunek bankowy - z pouczeniem, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia spowoduje odrzucenie skargi. Pismo wysłano w dniu 2 grudnia 2011 r. na adres znajdujący się w aktach sprawy. Z adnotacji zamieszczonych na przesyłce, zawierającej powyższy dokument wynika, że po dwukrotnym awizowaniu w dniach 6 grudnia i 14 grudnia 2011 r., została ona zwrócona do Sądu.

Z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotyczącej opłat sądowych wynika, że do dnia 9 stycznia 2012 r. wpis sądowy od skargi, nie został uiszczony przez Skarżącą.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 65 § 1 i art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.), Sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy, w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie.

Stosownie natomiast do treści art. 73 § 1-3 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72 p.p.s.a., pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia adresata w określony tam sposób wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w terminie siedmiu dni. W przypadku niepodjęcia pisma we wskazanym terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Zgodnie natomiast z § 4 art. 73 p.p.s.a. doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, o którym mowa w § 1.

W sprawie niniejszej przesyłka zawierająca zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu była awizowana dwukrotnie. Skarżąca przesyłki nie odebrała, a zatem należało ją uznać za doręczoną z ostatnim dniem czternastodniowego terminu, liczonego od daty pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma w urzędzie pocztowym, tj. z dniem 20 grudnia 2011 r.

W tej sytuacji termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie z dniem 28 grudnia 2011 r.

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu, podlega odrzuceniu przez sąd. Postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Skoro, w prawem przewidzianym terminie Skarżąca nie uiściła należnego wpisu, Sąd na podstawie wskazanych wyżej przepisów postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.