Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2551174

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 maja 2018 r.
III SA/Wa 1674/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D.B. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 stycznia 2017 r. nr IPPB2/415-899/14/16-2/S/LS w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia sprostować błąd rachunkowy w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 1674/17 w ten sposób, że w punkcie drugim sentencji wyroku w miejsce słów "697 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych)" wpisać "457 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem złotych)".

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w punkcie drugim wyroku z 12 kwietnia 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 1674/17 zasądził od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz skarżącego D.B. kwotę 697 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 p.p.s.a.).

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym podnosi się, że sprostowaniu podlegają wadliwości występujące zarówno w samej sentencji orzeczenia i w jego komparycji, jak i w uzasadnieniu orzeczenia. Niedokładność lub omyłka może dotyczyć na przykład oznaczenia stron, czy też dokładne wymienienie podmiotów postępowania, oznaczenia (daty, znaku, sygnatury) zaskarżonego aktu lub czynności oraz nazwy organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z: 2 października 2012 r. sygn. akt II OSK 631/12, z 27 września 2009 r. sygn. akt I FSK 1208/10, wskazane orzeczenia i orzeczenie powołane poniżej dostępne są w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Przy czym nieprawidłowości wskazane w art. 156 p.p.s.a. muszą mieć charakter oczywisty, a więc gdy jest widoczne, że wbrew zamierzeniu sądu doszło do niewłaściwego użycia wyrazu lub oczywiście mylnej jego pisowni albo widocznie niezamierzonego opuszczenia jednego lub więcej wyrazów (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 października 2012 r. sygn. akt I OZ 764/12).

Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi w wysokości 200 zł. W toku postępowania była reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, doradcę podatkowego, którego wysokość wynagrodzenia wynosi 240 zł (ustalona na podstawie stawek opłat określonych w odrębnych przepisach). Strona złożyła do akt dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł. Suma kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw wynosi 457 zł.

W świetle powyższego Sąd uznał, że wskazanie w punkcie drugim sentencji wyroku, iż zasądzona kwota tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego wynosi "697" zł zamiast "457" zł jest oczywistym błędem rachunkowym podlegającym sprostowaniu.

Z tych względów, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.