Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 listopada 2004 r.
III SA/Wa 1643/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Jarecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) czerwca 2004. Nr (...) w przedmiocie: umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący P.W. został wezwany do usunięcia braków skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie (...) zł w Kasie Sądu, bądź na wskazany rachunek bankowy Sądu oraz nadesłanie odpisu skargi, z pouczeniem, że nie usunięcie braków skargi w terminie 7 dni spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało skarżącemu doręczone zgodnie z treścią art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 53 poz. 1270 z późn. zm.) w dniu (...) września 2004 r., a zatem wskazany w nim siedmiodniowy termin upływał dnia (...) października 2004 r. Mimo pouczenia, do tego dnia skarżący nie dopełnił wskazanych w wezwaniu czynności.

W związku z powyższym i na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 53 poz. 1270) należało orzec jak w sentencji.