Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1856986

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 października 2013 r.
III SA/Wa 1641/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi R.G. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie oddalenia skargi na czynność zabezpieczającą postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - R.G. złożył skargę na postanowienie Ministra Finansów z (...) kwietnia 2013 r. w przedmiocie oddalenia skargi na czynność zabezpieczającą.

Przy piśmie z 4 lipca 2013 r. przesłano Skarżącemu odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 3 lipca 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma - wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie powyższe zostało wysłane na adres Skarżącego wskazany w skardze.

Z uwagi na błędne wypełnienie zwrotnego potwierdzenia odbioru załączonego przy korespondencji zawierającej ww. wezwanie, przy piśmie z 20 sierpnia 2013 r. ponownie przesłano wezwanie z 3 lipca 2013 r.

Z adnotacji dokonanych przez doręczyciela na kopercie oraz potwierdzeniu odbioru powyższej przesyłki wynika, że z uwagi na nieobecność adresata,

23 sierpnia 2013 r. przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej, zawiadomienie o tym zamieszczając w drzwiach Skarżącego. Przesyłkę powtórnie awizowano 2 września 2013 r. Ponieważ Skarżący przesyłki nie odebrał 10 września 2013 r. zwrócono ją Sądowi.

W rejestrze opłat sądowych Oddziału Finansowo-Budżetowego tutejszego Sądu do dnia 1 października 2013 r. nie odnotowano uiszczenia wpisu sądowego do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 65 § 1 i art. 69 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), Sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy, w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie.

Stosownie natomiast do treści art. 73 § 1-3 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72 p.p.s.a., pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia adresata w określony tam sposób wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w terminie siedmiu dni. W przypadku niepodjęcia pisma we wskazanym terminie pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Zgodnie natomiast z § 4 art. 73 p.p.s.a. doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu, o którym mowa w § 1.

W sprawie niniejszej przesyłka z 20 sierpnia 2013 r. zawierająca zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu była awizowana dwukrotnie. Skarżący przesyłki nie odebrał, a zatem należało ją uznać za doręczoną z ostatnim dniem czternastodniowego terminu, liczonego od daty pierwszego zawiadomienia o pozostawieniu pisma w urzędzie pocztowym, tj. z dniem 6 września 2013 r.

W tej sytuacji termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie z dniem 13 września 2013 r.

W myśl art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu, podlega odrzuceniu przez sąd. Postanowienie w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Skoro, w prawem przewidzianym terminie Skarżący nie uiścił należnego wpisu, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. skargę odrzucił

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.