Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2005 r.
III SA/Wa 1641/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Dauter.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia (...) lipca 2004 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1998 r. postanawia

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić uiszczony wpis sądowy w wysokości (...) zł ([....) złote)

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2004 r. pełnomocnik "A" Sp. z o.o. wniósł skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powołaną na wstępie decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 1998 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny pismem z dnia 15 września 2004 r. wezwał pełnomocnika spółki do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego, nadesłanie odpisu skargi oraz uiszczenie wpisu sądowego. W wezwaniu tym pouczono pełnomocnika skarżącej, iż nie uzupełnienie ww. braków w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pisma spowoduje odrzucenie skargi.

Wezwanie Sądu zostało doręczone osobie upoważnionej do odbioru pisma w dniu (...) września 2004 r. Dnia (...) września uiszczono wpis sądowy.

Pismem z dnia (...) października 2004 r. pełnomocnik skarżącej zwrócił się o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi (nadesłania odpisu skargi oraz pełnomocnictwa) do wniosku pełnomocnik dołączył odpis skargi oraz odpis pełnomocnictwa procesowego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 15 listopada 2004 r. sygn. akt III SA/Wa 1641/04 odmówił przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Na postanowienie Sądu pełnomocnik spółki wniósł zażalenie skierowane do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

Postanowieniem z dnia 19 maja 2005 r. sygn. akt IIFZ 56/05 NSA oddalił zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odmawiające "A" Sp. z o.o. przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga składana do sądu administracyjnego powinna odpowiadać wymogom formalnym, które określone zostały w art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej powoływanej jako p.p.s.a. Należą do nich m.in. określone w art. 46 i 47 p.p.s.a. wymogi dotyczące pisma procesowego składanego do Sądu. Wśród nich znajduje się - zawarty w § 3 art. 46 p.p.s.a. - obowiązek dołączenia pełnomocnictwa do pisma, jeżeli to pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Ponadto, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., do każdego pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom.

Przepisy te określają ogólne wymogi formalne pism wnoszonych do sądu.

W rozpoznanej sprawie, uznać należało, iż wniesiona do sądu skarga nie zawierała jej odpisu oraz nie dołączono do niej pełnomocnictwa, w związku z czym nie wypełniała warunków formalnych skargi, który wynikają wprost z treści art. 47 § 1 oraz z art. 46 § 3 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a.

Dlatego też, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału wezwano pełnomocnika skarżącej spółki do uzupełnienia powyższych braków, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Sąd wskazuje, iż zgodnie z art. 85 p.p.s.a., czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Przepis ten odnosi się do wszystkich terminów obowiązujących w postępowaniu sądowym tj. terminów wynikających z przepisów powołanej ustawy oraz terminów wyznaczonych przez sąd lub przewodniczącego.

W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca uchybiła terminowi wyznaczonemu przez przewodniczącego na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a.

Z treści powołanego przepisu art. 85 p.p.s.a wynika, iż uzupełnienie braków skargi po terminie, nie wywołuje żadnych skutków prawnych, a w sprawie istnieje taki stan, jakby strona skarżącą w ogóle nie odpowiedziała na wezwanie Sądu tj. nie nadesłała odpisu skargi oraz pełnomocnictwa.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

O zwrocie wpisu sądowego postanowiono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.