III SA/Wa 1630/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999248

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2018 r. III SA/Wa 1630/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Radosław Teresiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. Sp. z o.o. z siedzibą w B. o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w B. na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za lipiec i sierpień 2014 r. postanawia: oddalić wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.