Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2909263

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 marca 2010 r.
III SA/Wa 1610/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sędziowie WSA: Jerzy Płusa (spr.), Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2010 r. sprawy ze skargi J. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lipca 2009 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nadpłaty oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.