Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159887

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 marca 2011 r.
III SA/Wa 1591/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Golat.

Sędziowie WSA: Jerzy Płusa (sprawozdawca), Sylwester Golec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2010 r. Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

P. sp. z o.o. z siedzibą w W. - zwana dalej "Spółką", wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2010 r., wydaną w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 108.206 zł z tytułu zawartej w dniu 16 kwietnia 2008 r. oraz w dniu 16 maja 2008 r. umowy pożyczki.

Skład orzekający w niniejszej sprawie wziął z urzędu pod uwagę, że postanowieniem z dnia 15 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 731/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego: "Czy art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady nr 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmieniony z dniem 17 czerwca 1985 r. przez art. 1 pkt 1 dyrektywy nr 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r., uprawniał Państwo Członkowskie do ponownego wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2007 r. podatku kapitałowego z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez spółkę kapitałową, jeżeli wierzyciel uprawniony jest do udziału w zyskach tej spółki, w przypadku gdy Państwo Członkowskie uprzednio zrezygnowało z pobierania tego podatku z dniem akcesji, tj. z dniem 1 maja 2004 r.?"

Zdaniem składu orzekającego, postawione pytanie prawne przez WSA w Gliwicach dotyczy kwestii prawnej stanowiącej również istotę sporu w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Postępowanie sądowe należało zawiesić.

Stosownie do art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Uznając, że rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku postępowania wszczętego przed Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na skutek pytania prejudycjalnego skierowanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, albowiem dotyczy ona tożsamego problemu prawnego, który jest przedmiotem przywołanego pytania prejudycjalnego, Sąd skorzystał z uprawnienia do zawieszenia postępowania sądowego i na mocy art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.