Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2618229

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2018 r.
III SA/Wa 1590/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Sałek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od sierpnia do listopada 2014 r. postanawia

1)

odrzucić skargę;

2)

zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz A.

R. kwotę 500 (słownie: pięćset) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

A. R. (dalej jako "Skarżąca"), pismem z dnia 14 maja 2018 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2018 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od sierpnia do listopada 2014 r.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2018 r. Skarżąca została wezwana pismem z dnia 27 września 2018 r. do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi o kwotę 124 zł. W wezwaniu została pouczona, że nieuiszczenie wskazanej kwoty w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie Skarżąca otrzymała 16 października 2018 r. (zwrotne potwierdzenia odbioru - k. 28 akt sądowych).

Z dokumentacji księgowej dotyczącej opłat sądowych sporządzonej według stanu na dzień 19 listopada 2018 r. wynika, iż nie zidentyfikowano wpływu kwoty z tytułu wpisu sądowego, do którego uzupełnienia Skarżąca została wezwana.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest skarga. Sąd, stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeśli należny wpis nie zostanie uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. Przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd. Zgodnie zaś z art. 58 § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem, a odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Zaznaczenia ponadto wymaga, że przez pojęcie "należnej opłaty", o której mowa w art. 220 § 1 p.p.s.a., należy rozumieć pełną opłatę. Wysokość "należnej opłaty" ustala się na podstawie przepisów do których odsyła art. 233 p.p.s.a., tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.; dalej zwane "rozporządzeniem").

W niniejszej sprawie wysokość "należnej opłaty" ustalono na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia przy uwzględnieniu wartości przedmiotu zaskarżenia w kwocie 20.792 zł, tj. w kwocie należności pieniężnej objętej zaskarżoną decyzją.

W ocenie Sądu, skoro Skarżąca wraz z wniesieniem skargi uiściła wpis sądowy w kwocie 500 zł, należało wezwać ją do uzupełnienia wpisu o brakującą kwotę w wysokości 124 zł. Podkreślić należy, że skoro z akt sądowych sprawy wynika, iż zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia wpisu zawierało prawidłowe pouczenie o skutkach niezastosowania się do tego wezwania w wyznaczonym terminie i zostało ono skutecznie doręczone Skarżącej na adres wskazany w skardze, to należało przyjąć, że siedmiodniowy termin do uzupełnienia wpisu rozpoczął bieg następnego dnia po doręczeniu wezwania, tj. w dniu 17 października 2018 r. i upłynął z dniem 23 października 2018 r. (wtorek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Sąd zauważa, że skoro z dokumentów księgowych Sądu wynika, iż do dnia 19 listopada 2018 r. nie odnotowano wpłaty wpisu, należało uznać, że Skarżąca nie uiściła go w wyznaczonym terminie. Skarga nie została zatem opłacona w całości i podlega odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a., Sąd skargę odrzucił. O zwrocie uiszczonego wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.