Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 października 2008 r.
III SA/Wa 1537/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Długosz-Szyjko.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "E." Sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2008 r., Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: - przekazać sprawę do rozpoznania według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 kwietnia 2008 r. "E." Sp. z o.o. z siedzibą w W (Skarżąca w niniejszej sprawie), wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na interpretację Ministra Finansów z (...) lutego 2008 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Reprezentujący Skarżącą pełnomocnik, wnosząc powyższą skargę, uiścił wpis sądowy w kwocie 200 zł.

Sprawa z ww. skargi została zarejestrowana w WSA w Warszawie pod sygn. akt III SA/Wa 1537/08, lecz nie wyznaczono dla niej terminu rozprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej powoływanej jako "p.p.s.a.") stanowi, że jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 13 § 2 p.p.s.a. do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

Od ww. zasady przewidziano jednak wyjątek. Otóż stosownie do § 3 powoływanego przepisu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia, może przekazać wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości.

Należy zauważyć, że na podstawie cytowanego przepisu zostało wydane Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016; dalej jako "rozporządzenie z 28 sierpnia 2008 r."), które weszło w życie z dniem 11 października 2008 r.

Stosownie do § 1 pkt 1) rozporządzenia z 28 sierpnia 2008 r. rozpoznawanie spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne), o których mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej przekazuje się wojewódzkim sądom administracyjnym, na których obszarze właściwości strona skarżąca zamieszkuje lub ma siedzibę.

Sprawy, o których mowa w § 1, zarejestrowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, rozpoznaje wojewódzki sąd administracyjny właściwy w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem spraw, w których wyznaczono termin rozprawy (§ 2 rozporządzenia z 28 sierpnia 2008 r.).

Z powyższych regulacji wynika zatem, że WSA w Warszawie, który do dnia wejścia w życie rozporządzenia z 28 sierpnia 2008 r. nie zdołał wyznaczyć terminu rozprawy w sprawie ze skargi na interpretację indywidualną, nie jest sądem właściwym do jej rozpoznania.

W tej sytuacji, z uwagi na fakt, że Skarżąca ma siedzibę w W. - zgodnie z § 1 pkt 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.) - właściwym miejscowo do rozpoznania ww. skargi jest Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Uwzględniając powyższy stan faktyczny i prawny WSA w Warszawie, na podstawie art. 59 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.