Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159884

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 lipca 2011 r.
III SA/Wa 1535/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 maja 2011 r. pełnomocnik strony skarżącej -

doradca podatkowy P. W. został wezwany pismem z dnia 3 czerwca 2011 r. do uzupełnienia braku formalnego skargi przez złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. W wezwaniu pouczono, że nieuzupełnienie wskazanego braku w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi

Jednocześnie na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2011 r., pismem z dnia 3 czerwca 2011 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł.

Pełnomocnik strony skarżącej wyżej wymienione wezwania otrzymał w dniu 13 czerwca 2011 r. (k. 12 akt sądowych), a zatem termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu 20 czerwca 2011 r.

W dniu 22 czerwca 2010 r. za pośrednictwem poczty, skarżąca złożyła dwa osobne pisma procesowe opatrzone datą 15 czerwca 2011 r., w których wniosła o zwolnienie z obowiązku wnoszenia opłat sądowych i ponoszenia wydatków. Do pism załączyła pełnomocnictwo udzielone doradcy podatkowemu P. W. do m.in. reprezentowania Skarżącej przed sądami administracyjnymi.

Z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotyczącej opłat sądowych, wynika, że w sprawie nie został uiszczony wpis sądowy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skargę należało odrzucić.

W myśl art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), jeżeli pismo strony, w tym skarga, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Stosownie do art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga.

Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Nieprzedstawienie przy składaniu skargi oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi stanowi brak formalny skargi. Brak ten może być uzupełniony w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania Sądu. Sąd umożliwił uzupełnienie braku formalnego skargi, wskazując pełnomocnikowi właściwy sposób postępowania, wyznaczając 7-dniowy termin na uzupełnienie braku (liczony od doręczenia wezwania) oraz pouczając go o rygorze niezastosowania się do wezwania, tj. odrzuceniu skargi.

Należy ponadto zauważyć, że w rozpoznawanej sprawie w odpisie zarządzenia skierowanego do pełnomocnika strony Skarżącej w sposób prawidłowy zostało zawarte wezwanie do uiszczenia należnego wpisu.

Wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi jak również wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 13 czerwca 2011 r. Termin siedmiodniowy do uzupełnienia braku formalnego skargo oraz do uiszczenia wpisu od skargi rozpoczął bieg w dniu 14 czerwca 2011 r. i upłynął z dniem 20 czerwca 2011 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Mimo wezwania brak formalny skargi został uzupełniony dopiero w dniu 22 czerwca 2011 r., czyli z dwudniowym opóźnieniem Skarżąca nie uiściła wpisu sądowego do skargi w wyznaczonym terminie. Ponadto wniosek Skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych również został złożony z dwudniowym opóźnieniem. W związku z tym nie mógł zostać uwzględniony.

Skarżąca dokonując uzupełnienia braków formalnych skargi po upływie terminu wyznaczonego zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału nie wystąpiła o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi a także do uiszczenia wpisu sądowego.

W tej sytuacji Sąd był zobowiązany odrzucić skargę z mocy art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 § 1 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.