Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1115388

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2012 r.
III SA/Wa 1494/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska (sprawozdawca).

Sędziowie WSA: Małgorzata Długosz-Szyjko, Marek Kraus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2012 r. na rozprawie sprawy ze skargi E. AS z siedzibą w Estonii na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy naliczenia i wypłaty odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2004 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

E. AS z siedzibą w E. (dalej jako: "Skarżący"), pismem z 29 kwietnia 2011 r., wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) marca 2011, utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego W. z (...) października 2010 r. odmawiającą naliczenia i wypłaty odsetek z tytułu nieterminowego dokonania zwrotu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2004 r.

Następnie, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25 maja 2011 r. wezwano pełnomocnika Skarżącego do usunięcia braku formalnego skargi, przez złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osoby, która udzieliła pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia (np. wyciąg z rejestru sądowego). Ponadto poinformowano go, iż przesłany przy skardze dokument e. wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski tj. wydruk z centralnej bazy danych Departamentów Rejestrów Sądów Wojewódzkich jest datowany na 27 września 2010 r. natomiast pełnomocnictwo do reprezentowania spółki zostało udzielone 21 marca 2011 r. W wezwaniu tym pouczono, że w przypadku nieuzupełnienia wymienionego braku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, skarga zostanie odrzucona.

Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi Skarżącego 30 maja 2011 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki (karta 18 akt sądowych).

Przy piśmie nadanym 6 czerwca 2011 r. pełnomocnik Skarżącego w załączeniu przesłał uwierzytelnioną kopię pełnomocnictwa oraz kopię z rejestru sądowego Spółki, (który już znajdował się w aktach sprawy). Ponadto poinformował, iż Skarżący nie był w stanie uzyskać aktualnego wyciągu z rejestru sądowego wraz z jego tłumaczeniem przysięgłym w siedmiodniowym terminie wyznaczonym przez Sąd.

Do dnia 27 stycznia 2012 r. powyższy brak formalny nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

W myśl art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej jako "p.p.s.a.", jeżeli pismo strony, w tym skarga, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Należy zauważyć, iż w rozpoznawanej sprawie wezwano do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osoby, która udzieliła pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia w sposób prawidłowy.

W wezwaniu zawarto pouczenie o skutkach jego niewykonania, tj. wskazano na rygor w postaci odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych w terminie. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi Skarżącego w dniu 30 maja 2011 r. Termin siedmiodniowy do uzupełnienia braku formalnego skargi zaczął więc biec w dniu 31 maja 2011 r. i upłynął w dniu 6 czerwca 2011 r., zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Mimo prawidłowo sformułowanego wezwania, brak formalny skargi nie został uzupełniony. Z tych względów Sąd był zobowiązany odrzucić skargę z mocy art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.