Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431894

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 1492/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Trelka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) kwietnia 2013 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób prawnych za okres od stycznia do grudnia 2006 r. postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzeń Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 i 25 czerwca 2013 r. pełnomocnik strony Skarżącej - doradca podatkowy D. D., została wezwana dwoma pismami z 26 czerwca 2013 r. do usunięcia braku formalnego skargi przez złożenie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia oraz do uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 1.500 zł. W wezwaniach pouczono, że nieuzupełnienie braku formalnego skargi oraz nieuiszczenie wpisu w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwań, spowoduje odrzucenie skargi.

Wyżej wymienione wezwania pełnomocnik strony Skarżącej otrzymał 28 czerwca 2013 r. (k. 28 akt sądowych), termin do usunięcia braku formalnego skargi i uiszczenia wpisu upływał 5 lipca (piątek).

Z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, dotyczącej opłat sądowych wynika, że wpis sądowy nie został uiszczony do dnia 5 sierpnia 2013 r. Pełnomocnik strony Skarżącej uzupełnił brak formalny skargi, nadsyłając w terminie odpis pełny KRS strony Skarżącej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. Sąd, zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

Sąd wyznaczył pełnomocnikowi właściwy sposób postępowania, wskazując 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi (liczony od doręczenia wezwania) oraz pouczając go o rygorze niezastosowania się do ww. wezwania, tj. odrzuceniu skargi. Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi Skarżącej w dniu 28 czerwca 2013 r. Termin siedmiodniowy do uzupełnienia braku formalnego i uiszczenia wpisu rozpoczął bieg 29 czerwca 2013 r. i upłynął 5 lipca 2012 r. (piątek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. Wpis od skargi w niniejszej sprawie nie został uiszczony we wskazanym terminie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.