Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159882

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 lipca 2011 r.
III SA/Wa 1485/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - E. W. złożyła skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z (...) marca 2011 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania.

Przy piśmie z 31 maja 2011 r. przesłano Skarżącej odpis zarządzenia Przewodniczącej Wydziału z 30 maja 2011 r. o wezwaniu do uiszczenia - w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego pisma - wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Zarządzenie powyższe zostało wysłane na adres Skarżącej wskazany w skardze.

Z adnotacji dokonanych przez doręczyciela na kopercie oraz potwierdzeniu odbioru przesyłki wynika, że z uwagi na nieobecność adresata ("mieszkanie zamknięte"), 9 czerwca 2011 r. przesyłkę pozostawiono w placówce pocztowej, zawiadomienie o tym zamieszczając w skrzynce oddawczej Skarżącej. Przesyłkę powtórnie awizowano 17 czerwca 2011 r. Ponieważ Skarżąca przesyłki nie odebrała, zwrócono ją Sądowi.

Z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu, sporządzonej według stanu na 11 lipca 2011 r. wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 65 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: "p.p.s.a.", sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy.

Zgodnie zaś z art. 73 § 4 p.p.s.a. doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, tj. wynoszącego 14 dni, na jaki złożono przesyłkę w placówce pocztowej. Stosownie to tego unormowania oraz mając na uwadze zasady obliczania terminów przewidziane w art. 83 § 1 p.p.s.a., przesyłkę zawierającą wezwanie do uiszczenia wpisu w niniejszej sprawie uznano za doręczoną z upływem 24 czerwca 2011 r. (piątek).

Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu rozpoczął bieg 25 czerwca 2011 r. i upłynął 1 lipca 2011 r. (piątek).

Jak wynika z dokumentów księgowych tut. Sądu wpis nie został uiszczony w wyznaczonym terminie. Do 11 lipca 2011 r. nie odnotowano bowiem jego wpływu.

W tym stanie rzeczy Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.