Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159872

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 listopada 2011 r.
III SA/Wa 1439/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sylwester Golec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2011 r. na rozprawie sprawy ze skargi P. Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik, listopad oraz grudzień 2005 r. postanawia zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z (...) marca 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej W. z dnia (...) grudnia 2010 r. określającą P. Sp. z o.o. (dalej:

"Skarżąca") wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za październik 2005 r. oraz kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za listopad i grudzień 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

W rozpoznawanej sprawie z uwagi na fakt, iż zaskarżona decyzja dotyczy określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2005 r. podstawowe znaczenie ma wykładnia przepisu art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej

"Ordynacja podatkowa.") w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. Zgodnie z tym przepisem, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Konstytucyjność powyższego przepisu jest przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny. O zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu art. 70 § 6 pkt 1 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku, postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2011 r., sygn. akt I FSK 525/10, wystąpił Naczelny Sąd Administracyjny.

Wskazane powyżej postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego zakresem swym obejmuje następujące pytanie prawne: "Czy art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r., w zakresie w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie jest informowany, do momentu uznania go za podejrzanego - jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?"

Ocena konstytucyjności powyższego przepisu ma zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, bowiem dotyczyć będzie kwestii zawieszenia biegu terminu zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie jest informowany, które to zagadnienie z uwagi na okoliczności niniejszej sprawy ma kluczowe znaczenie dla oceny legalności zaskarżonej decyzji.

Reasumując, stwierdzić należy, iż wynik sprawy zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie miał istotny wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), należało zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w przedmiocie konstytucyjności wskazanego powyżej przepisu Ordynacji podatkowej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.