Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3005195

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 listopada 2018 r.
III SA/Wa 143/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sędziowie WSA: Włodzimierz Gurba, Tomasz Sałek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2018 r. sprawy ze skargi W. R. na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości spółki z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za poszczególne okresy rozliczeniowe 2009 r. i 2010 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.