Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159870

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 października 2011 r.
III SA/Wa 1422/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Sobocha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

Z akt sprawy wynika, że decyzją z (...) grudnia 2008 r. Naczelnik Urzędu Celnego (...) w W. zmienił klasyfikację taryfową towarów importowanych przez S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej "Skarżąca" lub "Spółka") oraz zarejestrował retrospektywnie kwotę wynikającą z długu celnego w prawidłowej wysokości. W uzasadnieniu decyzji w przedmiocie cła wskazano na następujący przebieg postępowania: W dniu (...) lutego 2006 r. Spółka dokonała zgłoszenia celnego SAD nr (...), w którym dla towaru określonego jako "części rejestratora cyfrowego w postaci płyt głównych z podstawami - 180 szt." zadeklarowała kod (...) ze stawką celną w wysokości 4% wartości celnej towaru. Przedmiotowe zgłoszenie celne zostało przyjęte jako odpowiadające wymogom formalnym określonym w art. 62 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L302 z dnia 19 października 1992 r. ze zm.) dalej "WKC", co spowodowało objęcie towaru z mocy prawa procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu oraz określenie należności celnych i kwoty podatku od towarów i usług. Postanowieniem z dnia (...) lutego 2006 r. organ pierwszej instancji powołał biegłego w celu dokonania ekspertyzy na temat funkcjonowania i wykorzystania towaru w postaci części rejestratora cyfrowego (pokrywy górne, panele sterujące, płyty główne). Po uzyskaniu opinii biegłego Naczelnik Urzędu Celnego (...) w W. wskazaną na wstępie decyzją określił należność celną w wysokości wyższej od zgłoszonej przez Skarżącą. Decyzją z (...) września 2010 r. Dyrektor Izby Celnej w W. uchylił powyższą decyzję w części dotyczącej określenia kwoty odsetek i w tym zakresie umorzył postępowanie, w pozostałej zaś części utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Ponieważ zmiana klasyfikacji taryfowej i kwoty długu celnego miała wpływ na prawidłowe określenie należnych podatków z tytułu importu towaru Naczelnik Urzędu Celnego (...) w W. postanowieniem z dnia (...) października 2010 r. wszczął z urzędu postępowanie podatkowe w sprawie określenia kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru objętego przedmiotowym zgłoszeniem celnym Następnie decyzją z dnia (...) grudnia 2010 r. określił Spółce prawidłową podstawę opodatkowania i wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu importu towarów ujętych w przedmiotowym zgłoszeniu celnym.

Od powyższej decyzji Spółka złożyła odwołanie wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania w sprawie, ewentualnie o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Decyzją z (...) marca 2010 r. Dyrektor Izby Celnej w W. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Odrębnymi pismami Skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę zarówno na decyzje Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) marca 2010 r. w sprawie określenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług, jak również na decyzję tego organu w sprawie określenia kwoty należności celnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Należy wskazać, iż decyzja Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) września2010 r. w sprawie określenia kwoty należności celnych towarów objętych w zgłoszeniu celnym SAD nr (...) ma istotny wpływ na rozstrzygnięcie tego organu w zakresie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług od towarów objętych ww. zgłoszeniem celnym, gdyż w świetle art. 29 ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania towaru w imporcie jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Sprawa ze skargi Spółki na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z (...) września 2010 r. w przedmiocie określenia kwoty należności celnych została zarejestrowana pod sygnaturą akt V SA/Wa 2645/10. W dniu 16 marca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Skarżącej spółki w powyższej sprawie. Na ww. orzeczenie Spółka wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ocenie Sądu ze względu na dyspozycję przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w kwestii ustalenia podstawy opodatkowania towaru w imporcie uznać należy, iż rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie zależy od wyniku postępowania sądowoadministracyjnego w przedmiocie należności celnej prowadzonego pod sygnaturą V SA/Wa 2645/10.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł, jak sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.