Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159868

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2011 r.
III SA/Wa 1417/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S.A. na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia (...) marca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 13 kwietnia 2011 r. P. (dalej jako Skarżąca) złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia (...) marca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. Do skargi pełnomocnik Skarżącej załączył pełnomocnictwo procesowe do reprezentowania Skarżącej opatrzone datą 5 stycznia 2011 r.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2011 r. wezwano pełnomocnika skarżącej pismem z dnia 19 maja 2011 r. do uzupełnienia braku formalnego skargi przez złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia (np. wyciąg z rejestru sądowego). W wezwaniu pouczono, że nieuzupełnienie wskazanego braku w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu w dniu 24 maja 2011 r. za pośrednictwem poczty, pełnomocnik Skarżącej złożył odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego Skarżącej na dzień 6 kwietnia 2011 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlegała odrzuceniu.

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Z art. 29 p.p.s.a. wynika natomiast, że osoby, o których mowa w art. 28 mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności.

Z art. 31 § 3 p.p.s.a. wynika, że jeżeli braków powyższych nie można uzupełnić, albo nie zostały uzupełnione w wyznaczonym, terminie, sąd zniesie postępowanie w zakresie jakim jest ono dotknięte brakami, i w miarę potrzeby wyda odpowiednie postanowienie.

Sąd wskazuje ponadto, że z treści art. 37 § 1 p.p.s.a. wynika, że pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa. Przepis art. 46 § 3 p.p.s.a. stanowi też, że do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo to wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

Zgodnie natomiast z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi. Odrzucenie skargi ma formę postanowienia, które może zostać wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Sąd stwierdza, iż pełnomocnik Skarżącej nie uzupełnił w terminie braku formalnego skargi, tj. nie nadesłał do Sądu dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osób, które w imieniu Skarżącej podpisały pełnomocnictwo z 5 stycznia 2011 r. - prezesa zarządu E. B. oraz wiceprezesa zarządu P.Z. - do reprezentacji Skarżącej w dacie jego udzielenia.

Należy podkreślić, iż za prawidłowe uzupełnienie braku formalnego skargi nie mogło być uznane przesłanie przez pełnomocnika Skarżącej odpisu z KRS aktualnego na dzień 6 kwietnia 2011 r.

Na dołączonym do skargi pełnomocnictwie do reprezentowania Skarżącej widnieje data 5 stycznia 2011 r. Tym samym uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa, co wynika wprost z ww. wezwania Sądu, należało wykazać właśnie na wyżej wymienioną datę, a nie na inną datę. Nadesłany przez pełnomocnika odpis aktualny z KRS nosi datę 6 kwietnia 2011 r., a więc 3 miesiące po udzieleniu pełnomocnictwa. Z odpisu tego wynika również, że 24 stycznia 2011 r., czyli już po udzieleniu przez Skarżącą pełnomocnictwa, dokonano w KRSie wpisu zmiany danych. Z odpisu z Kursu nie wynika co prawda, czego dotyczyły zmiany objęte wpisem dokonanym 24 stycznia 2011 r., jednak fakt ich dokonania powoduje, że brak jest również możliwości przyjęcia, że w dniu 5 stycznia 2011 r., treść wpisów do KRSu była tożsama z treścią wpisów figurujących w odpisie z kwietnia 2011t.

W związku z tym Sąd nie miał podstaw do przyjęcia, że załączony na wezwanie Sądu odpis KRS potwierdza reprezentację Skarżącej na dzień udzielenia pełnomocnictwa. Złożony dokument nie wskazuje czy osoby podpisane na pełnomocnictwie miały umocowanie do działania w imieniu Skarżącej na dzień udzielenia pełnomocnictwa, czyli na 5 stycznia 2011 r. Sąd, stwierdza że wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi było jasne i nie mogło pozostawiać wątpliwości co do sposobu prawidłowego jego wykonania. Wyraźnie wskazano, że uzupełnienie braku powinno nastąpić m.in. przez złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osób, która udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji Skarżącej w dacie jego udzielenia.

Skarżąca nie przedłożyła dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do jej reprezentacji w dacie jego udzielenia. Sąd natomiast na podstawie wyżej wymienionego odpisu aktualnego z KRS nie mógł stwierdzić, czy ww. osoby w dacie udzielenia pełnomocnictwa były umocowanie do działania w imieniu Skarżącej.

W tej sytuacji Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 58 § 3 w związku z art. 232 § 1 pkt 1 oraz § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.