Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159866

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2011 r.
III SA/Wa 1401/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Dziełak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 maja 2011 r. Skarżący - Z. S., został wezwany pismem z 18 maja 2011 r. do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 3.325 zł.

W odpowiedzi na to wezwanie, Skarżący złożył pismo zatytułowane "zażalenie", w którym wniósł o zwolnienie z uiszczenia wpisu, powołując się na trudną sytuację materialną. Pismo, zgodnie z jego treścią, zostało potraktowane jako wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Zarządzeniem z 18 lipca 2011 r. Referendarz sądowy pozostawił powyższy wniosek bez rozpoznania.

Na zarządzenie to Skarżący nie wniósł sprzeciwu.

Następnie, pismem z 1 września 2011 r. (doręczonym 20 września 2011 r.), Skarżącego wezwano do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 maja 2011 r. w sprawie uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z dokumentacji księgowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczącej opłat sądowych wynika, że do 7 października 2011 r. Skarżący, wpisu nie uiścił.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem takim jest między innymi skarga. Jeśli należny wpis nie został uiszczony, wzywa się wnoszącego skargę do jego uiszczenia. W myśl natomiast art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez sąd.

W związku uprawomocnieniem się zarządzenia Referendarza Sądowego o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku Skarżącego o przyznanie prawa pomocy, Skarżący pismem doręczonym mu 20 września 2011 r. został wezwany do wykonania prawomocnego zarządzenia w sprawie uiszczenia wpisu w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Termin do uiszczenia wpisu rozpoczął więc bieg 21 września 2011 r. i upłynął 27 września 2011 r. (wtorek) zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a.

Pomimo prawidłowego pouczenia o sposobie i terminie uiszczenia wpisu oraz o skutkach niezastosowania się do wezwania, Skarżący wpisu nie uiścił.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.