Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2625757

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2019 r.
III SA/Wa 1388/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Olechniewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. z siedzibą w N. na czynność Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego W. z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług postanawia

1) odrzucić skargę;

2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz S.

z siedzibą w N. kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

S. z siedzibą w N. (dalej jako "Skarżąca"), działając przez profesjonalnego pełnomocnika, pismem z 19 kwietnia 2018 r. wniosła skargę na czynność Naczelnika (...) Urzędu Skarbowego W. z (...) marca 2018 r. w przedmiocie wykreślenia z rejestru podatników podatku od towarów i usług.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącej Wydziału III Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 28 maja 2018 r. pełnomocnik Skarżącej został wezwany pismem z 12 lipca 2018 r. do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia. W wezwaniu pouczono, że nieusunięcie wskazanych braków w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie zostało przesłane na wskazany w skardze przez pełnomocnika Skarżącej adres do doręczeń.

Z treści pisma Biura Wsparcia Klientów Poczty Polskiej S.A. z 2 stycznia 2019 r., stanowiącego odpowiedź na wystosowaną przez Sąd reklamację powyższej przesyłki oraz załączonego do ww. pisma duplikatu potwierdzenia odbioru wynika, że przedmiotowa przesyłka została doręczona uprawnionemu pracownikowi w dniu 17 lipca 2018 r. (duplikat zwrotnego potwierdzenie odbioru - k. 102 akt sądowych).

Do dnia wydania niniejszego postanowienia pełnomocnik Skarżącej w zakreślonym przez Przewodniczącą Wydziału terminie nie usunął powyżej wskazanych braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 zwanej dalej "p.p.s.a."), jeżeli pismo strony, w tym skarga, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Odrzucenie skargi przyjmuje formę postanowienia i może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Stosownie natomiast do treści art. 37 § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy dokonaniu pierwszej czynności procesowej w imieniu strony, organu lub przedstawiciela ustawowego dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub jego uwierzytelniony odpis. Co więcej, w przypadku gdy działa on w imieniu osoby prawnej, a tak jest w niniejszej sprawie, to powinien nadto dołączyć dokument stwierdzający umocowanie do jej reprezentowania przez osobę, która pełnomocnictwa udzieliła - na co wskazuje art. 28 § 1 p.p.s.a. Ustawodawca wskazał przy tym jednoznacznie, że organ albo inna osoba upoważniona do reprezentacji ma obowiązek wykazać przy pierwszej czynności swoje umocowanie - dokumentem (art. 29 p.p.s.a.).

Niewykazanie przy składaniu skargi pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej oraz dokumentu, z którego wynika umocowania osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji strony skarżącej w dacie jego udzielenia stanowi brak formalny skargi, który może być uzupełniony w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania sądu.

Sąd umożliwił uzupełnienie braków formalnych skargi, wskazując pełnomocnikowi Skarżącej właściwy sposób postępowania, wyznaczając 7-dniowy termin na jego uzupełnienie (liczony od dnia doręczenia wezwania) oraz pouczając o rygorach niezastosowania się do ww. wezwania, tj. odrzuceniu skargi. Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi Skarżącej 17 lipca 2018 r., a zatem termin siedmiodniowy do jego usunięcia rozpoczął bieg 18 lipca 2018 r. i upłynął 24 lipca 2018 r. (wtorek), zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 i 2 p.p.s.a. Oznacza to, że do 24 lipca 2018 r. pełnomocnik Skarżącej powinien usunąć braki formalne skargi.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia, pełnomocnik Skarżącej, pomimo prawidłowo doręczonego wezwania, nie usunął braków formalnych skargi poprzez złożenie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynikałoby umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentacji spółki w dacie jego udzielenia.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 powołanej ustawy procesowej.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.