III SA/Wa 1384/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2987396

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2018 r. III SA/Wa 1384/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Owsiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. K. o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie ze skargi L. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania oraz odmowy jego przywrócenia postanawia: oddalić wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.