Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431891

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 1382/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) kwietnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego na 2013 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca W. M. wniosła skargę na wskazaną wyżej decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z 11 czerwca 2013 r., wezwano ją do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono Skarżącej w dniu 17 czerwca 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru). Zakreślony w nim siedmiodniowy termin upływał więc w dniu 24 czerwca 2013 r. (poniedziałek). Skarżąca nie wpłaciła należnego wpisu. W dniu 26 czerwca 2013 r. nadała natomiast na poczcie wniosek o zwolnienie z tej opłaty. Co do zasady złożenie takiego wniosku przerywa bieg terminu do uiszczenia wpisu i chroni stronę przed skutkami niezastosowania się do treści wezwania, tj. przed odrzuceniem skargi. Dla wywołania takiego skutku konieczne jest jednak, aby wniosek o przyznanie prawa pomocy złożony został w terminie przewidzianym na uiszczenie wpisu.

W niniejszej sprawie warunku tego Skarżąca nie spełniła. Bieg terminu do zapłaty wpisu rozpoczął się bowiem w dniu 17 czerwca 2013 r. (data doręczenia Skarżącej odpisu zarządzenia z 11 czerwca 2013 r.) i upływał z dniem 24 czerwca 2013 r. (poniedziałek). Tymczasem wniosek o zwolnienie od kosztów niniejszej sprawy Skarżąca nadała w dniu 26 czerwca 2013 r., a zatem z dwudniowym opóźnieniem. Tym samym złożenie tego wniosku nie zwalniało jej z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł. Skoro wpisu tego Skarżąca nie uiściła, skargę należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zgodnie z którym odrzuceniu podlega skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis. W tej sytuacji wniosek Skarżącej o zwolnienie od kosztów niniejszej sprawy, w tym od wpisu sądowego w kwocie 100 zł uznać należy za bezprzedmiotowy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.