Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1592948

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 lipca 2014 r.
III SA/Wa 1312/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Waksmundzka-Karasińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. na uchwałę Rady Miasta Z. z dnia (...) października 2013 r., nr (...) w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Uchwałą z dnia (...) października 2013 r. Rada Miasta Z. określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

P. M. 14 listopada 2013 r. wezwał Radę Miasta Z. do zaprzestania naruszania prawa.

Następnie 6 marca 2014 r. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na powyższą uchwałę Rady Miasta Z.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 53 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

W niniejszej sprawie Skarżący złożył wezwanie do usunięcia naruszenia prawa przez Radę Miasta Z. 14 listopada 2013 r. Zatem od dnia 15 listopada 2013 r. zaczął swój bieg termin sześćdziesięciu dni, o którym mowa w powyższym art. 53 § 2 p.p.s.a. Termin ten upływał 13 stycznia 2014 r., zaś skargę Skarżący złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 6 marca 2014 r., zatem z uchybieniem terminu określonego w art. 53 § 2 p.p.s.a.

Nadmienić należy, że Rada Miasta Z. nie udzieliła odpowiedzi na powyższe wezwanie.

Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzucił skargę jako wniesioną po upływie terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.