Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001868

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
III SA/Wa 1290/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Olechniewicz.

Sędziowie Asesor, WSA: Radosław Teresiak, Aneta Trochim-Tuchorska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2018 r. sprawy ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) stycznia 2017 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za październik 2013 r.

1) uchyla zaskarżoną decyzję,

2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w (...) na rzecz P.

sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 7 400 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.