Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431889

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 1276/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. i P. G. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) marca 2013 r., nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej postanawia - odrzucić skargę P. G.

Uzasadnienie faktyczne

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 24 maja 2013 r. P. G. (dalej jako: "Skarżący"), został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi przez wskazanie interesu prawnego do wniesienia skargi na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) marca 2013 r. w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej. W wezwaniu tym pouczono Skarżącego, że nieuzupełnienie ww. braku w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi oraz poinformowano, iż zaskarżone postanowienie zostało skierowana wyłącznie do M. G.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a.", jeżeli pismo strony, w tym skarga, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Na wstępie należy podnieść, że skarga wniesiona do Sądu - zanim zostanie poddana merytorycznej kontroli - podlega najpierw ocenie pod kątem spełnienia wymogów kwalifikujących ją do rozpoznania. Nie budzi wątpliwości Sądu, iż do przesłanek niedopuszczalności zalicza się brak legitymacji skargowej po stronie wnoszącego skargę, w sytuacji gdy brak tej legitymacji jest ewidentny.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy Sąd stwierdza, że wezwanie do usunięcia braku formalnego skargi P. G. otrzymał w dniu 31 maja 2013 r. (karta nr 56 akt sądowych). W wezwaniu tym pouczono Skarżącego, że nieuzupełnienie ww. braku w terminie siedmiu dni, od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi. Termin siedmiodniowy do uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął w dniu 7 czerwca 2013 r. Skarżący do dnia wydania niniejszego postanowienie nie uzupełnił braku formalnego skargi.

W związku z powyższym sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.