Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1159847

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
III SA/Wa 1276/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Nasierowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. J.i K. J. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2011 r. Nr (...) w przedmiocie oddalenia jako nieuzasadnionych skarg na czynności egzekucyjne postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 21 marca 2011 r. Skarżący - G. J.i K. J., wnieśli skargę na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2011 r. w przedmiocie oddalenia jako nieuzasadnionych skarg na czynności egzekucyjne.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z 5 maja 2011 r. wezwano Skarżących w terminie 7 dni od doręczenia wezwania - do solidarnego uiszczenia kwoty 100 zł tytułem wpisu od skargi, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z adnotacji dokonanych przez doręczyciela na kopertach oraz potwierdzeniu odbioru przesyłek wynika, że z uwagi na nieobecność adresatów ("mieszkanie zamknięte"), 11 maja 2011 r. przesyłki pozostawiono w placówce pocztowej, zawiadomienie o tym zamieszczając w skrzynce oddawczej Skarżących. Przesyłki powtórnie awizowano 19 maja 2011 r. Ponieważ Skarżący przesyłki nie odebrali, zwrócono ją Sądowi.

Z informacji uzyskanej z Oddziału Finansowo-Budżetowego tut. Sądu, sporządzonej według stanu na dzień 16 czerwca 2011 r. wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 65 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", stanowi że sąd dokonuje doręczeń przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy.

Zgodnie zaś z art. 73 § 4 p.p.s.a. doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, tj. wynoszącego 14 dni, na jaki złożono przesyłkę w placówce pocztowej. Stosownie to tego unormowania przesyłkę zawierającą wezwanie do uiszczenia wpisu w niniejszej sprawie uznano za doręczoną z upływem 25 maja 2011 r. (środa).

Przepis art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu przez Skarżących rozpoczął bieg 26 maja 2011 r. i upłynął 1 czerwca 2011 r. (środa).

Jak wynika z dokumentów księgowych tut. Sądu wpis nie został uiszczony w wyznaczonym terminie. Do 16 czerwca 2011 r. nie odnotowano bowiem jego wpływu.

W tym stanie rzeczy Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.