Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001885

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 marca 2018 r.
III SA/Wa 1266/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa (spr.).

Sędziowie: del., SO Ewa Izabela Fiedorowicz, WSA Radosław Teresiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 16 marca 2018 r. sprawy ze skargi W.N. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.