III SA/Wa 1263/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3026925

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 stycznia 2020 r. III SA/Wa 1263/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy WSA Piotr Dębkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G.C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi G. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2014 r. postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę G. C. (dalej: "Skarżący") na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2019 jako wniesioną z uchybieniem 30-dniowego terminu.

Skarżący pismem z dnia 25 lipca 2019 r. wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) marca 2019 r.

We wniosku podał, że jego matka od dłuższego czasu chorowała, co spowodowało zaniedbanie spraw zawodowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepisy art. 86 i art. 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: p.p.s.a.)., przewidują możliwość przywrócenia terminu w sytuacji, gdy zainteresowany uprawdopodobni okoliczności wskazujące na brak jego winy w uchybieniu terminu, wniosek o jego przywrócenie zostanie złożony w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu i gdy wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu zostanie dopełniona czynność, dla której termin był wyznaczony. Postanowienie o przywróceniu terminu bądź odmowie jego przywrócenia może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W sprawie bezsporne jest, że strona uchybiła terminowi do wniesienia skargi, a wniosek o przywrócenie terminu został złożony w terminie, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a. Przyczyna uchybienia terminu ustała bowiem 22 lipca 2019 r. (doręczenie postanowienia o odrzuceniu skargi), a wniosek został złożony 25 lipca 2019 r.

Przytoczone przez Skarżącego argumenty wskazują, że przeszkodą, która uniemożliwiła dotrzymanie terminu była ciężka choroba matki Skarżącego i związane z tym obowiązki.

Oceniając brak winy Skarżącego należy przyjąć obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy.

W ocenie Sądu Skarżący uprawdopodobnił okoliczności wskazujące na jego brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi. Podkreślenia wymaga, że spełnienie wymogu uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających wniosek o przywrócenie terminu nastąpi, jeżeli zostaną przytoczone okoliczności uzasadniające ten wniosek, zarówno merytoryczne, tj. wskazujące na brak winy strony w uchybieniu terminu, jak i formalne.

Do wniosku dołączono kserokopię odpisu skróconego aktu zgonu K. N. - matki Skarżącego, z którego wynika, że zmarła ona (...) czerwca 2019 r.

Termin 30-dniowy do wniesienia skargi upłynął w dniu 23 kwietnia 2019 r., tak więc przyjąć należy za prawdopodobne twierdzenia Skarżącego, iż przed datą (...) czerwca 2019 r. jego matka była ciężko chora i wymagała opieki, co stanowi okoliczność przez niego niezawinioną.

Wskazać należy, że wystąpienie nagłej choroby u matki Skarżącego niewątpliwie mogło doprowadzić w jego przypadku do braku możliwości należytego zajmowania się swoimi sprawami i tym samym uchybienie terminowi do wniesienia skargi W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.