Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2876783

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
III SA/Wa 1260/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz.

Sędziowie WSA: Sylwester Golec (spr.), Marek Kraus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 stycznia 2012 r. sprawy ze skargi C. S.A. (dawniej K. S.A.) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.