Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 776996

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2010 r.
III SA/Wa 1246/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak - Osetek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. M. o wstrzymanie wykonania w całości zaskarżonej interpretacji indywidualnej w sprawie ze skargi S. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) lutego 2010 r. nr (...) w przedmiocie skargi na interpretację indywidualną w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia - oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania interpretacji indywidualnej-

Uzasadnienie faktyczne

S. M. (zwany dalej "Skarżącym") wniósł skargę na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia (...) lutego 2010 r. dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodu wydatkowanego na sfinansowanie zakupu nowej nieruchomości poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnieniu skargi złożył wniosek, na podstawie art. 61

§ 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), o wstrzymanie wykonania zaskarżonej interpretacji przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wskazał, iż z uwagi na zbliżający się termin rozliczenia podatkowego (w dniu 26 maja 2010 r.) niniejszy wniosek jest uzasadniony. Wskazał, iż zarówno on jak i jego żona utracili pracę w Norwegii i muszą teraz utrzymywać czteroosobową rodzinę z norweskiego zasiłku dla bezrobotnych. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania w Polsce w całości wydatkowali na swoje potrzeby mieszkaniowe w Norwegii. Z otrzymywanego zasiłku muszą spłacać kredyt jaki zaciągnęli w norweskim banku na zakup mieszkania w Norwegii. Aby zapłacić podatek w dniu 26 maja 2010 r. - po 4.850 zł przez każdego z małżonków oraz połowę odsetek liczonych od dnia 9 czerwca 2008 r. do dnia 26 maja 2010 r. musieliby spieniężyć posiadany samochód osobowy, którym uprzednio dojeżdżali do pracy. Pozbycie się samochodu znacznie utrudniłoby im możliwość zarobkowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Z mocy § 2 art. 61 p.p.s.a., w razie wniesienia skargi:

1)

na decyzję lub postanowienie - organ, który wydał decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania;

2)

na inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie aktu lub czynności w całości lub w części;

3)

na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie.

Jak wynika z brzmienia wyżej wymienionego przepisu strona w postępowaniu sądowoadministracyjnym może domagać się udzielenia ochrony tymczasowej, przy czym ustawodawca nie określił pozytywnych przesłanek uzasadniających wstrzymanie; wskazał jedynie w § 2 pkt 1 i 3 p.p.s.a. kiedy wstrzymanie nie jest dopuszczalne; w pozostałych przypadkach mamy do czynienia z uznaniem administracyjnym.

Wskazać również należy, iż dyspozycja art. 61 p.p.s.a. rozróżnia wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez organ administracyjny i przez sąd.

Możliwość wstrzymania istnieje w przypadkach, w których akt lub czynność, będąca przedmiotem kontroli sądu, podlega wykonaniu. Innymi słowy przedmiotem udzielenia ochrony tymczasowej, mogą być jedynie takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy rozumieć spowodowanie lub doprowadzenie, również w trybie egzekucji, do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie; tym samym nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do tak rozumianego wykonania i nie każdy akt wymaga też wykonania. Zdaniem Sądu nie kwalifikują się do wykonania te spośród aktów, które dla sprowadzenia stanu prawnego w nim określonego nie wymagają czynności podmiotów uprawnionych, jak w przypadku wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.; dalej O.p.).

Wykonanie aktu administracyjnego ma miejsce w przypadku aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania, aktów na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone obowiązki (por. P. Tamo, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz; LexisNexis, W-wa, 2005, strona 295; również T. Woś, Postępowanie sądowoadministracyjne, strona 146, Z. Kmieciak, glosa do postanowienia NSA z 23 stycznia 1997 r. w sprawie SAlRz 1382/96, OSP 1998, z.3, poz. 54).

W niniejszej sprawie Sąd ma rozstrzygnąć skargę na interpretację indywidualną, która jako taka nie kreuje obowiązków lub uprawnień konkretnych podmiotów, nie może tym samym podlegać przymusowemu wykonaniu np. w drodze egzekucji administracyjnej. Jak stanowi art. 14c zd. 1 O.p. interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny, nie ustala jednak nakazu powinnego zachowania.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61 § 2 pkt 2 i § 5 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.