III SA/Wa 1232/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2564031

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 października 2018 r. III SA/Wa 1232/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Matylda Arnold-Rogiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi T. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 kwietnia 2018 r. T. Sp. z o.o. z siedzibą w W. ("Skarżąca") wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) marca 2018 r. w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne. Skarga sporządzona przez zawodowego pełnomocnika w osobie radcy prawnego zawierała wniosek o "wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji", nie precyzując aktu administracyjnego, którego dotyczy.

Zarządzeniem, doręczonym w dniu 10 sierpnia 2018 r. wezwano pełnomocnika Skarżącej r.pr. R. P. do udzielenia informacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, czy w skardze na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) marca 2018 r. nr (...) zawarty został wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia czy też przedmiotowy wniosek o wstrzymanie wykonania dotyczy innego aktu administracyjnego, pod rygorem uznania, że wniosek o wstrzymanie dotyczy postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) marca 2018 r. nr (...).

Do dnia wydania niniejszego postanowienia pełnomocnik nie ustosunkował do powyższego pisma.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na wstępie Sądu wskazuje, iż wniosek zawarty w skardze zakwalifikował jako wniosek o wstrzymanie zaskarżonego postanowienia.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.; dalej "p.p.s.a."), wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Po przekazaniu sądowi skargi, sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy (art. 61 § 3 p.p.s.a.).

W ocenie Sądu wniosek Skarżącej nie może zostać uwzględniony.

Należy zwrócić uwagę, że przedmiotem wstrzymania wykonania mogą być jedynie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Przez pojęcie wykonania aktu lub czynności należy zaś rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie. Nie każdy akt administracyjny kwalifikuje się do tak rozumianego wykonania, a co za tym idzie nie każdy wymaga wykonania. Co do zasady, cechy wykonalności nie mają decyzje czy postanowienia odmowne. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności związane jest z elementem realizacji przyznanych przez zaskarżony akt uprawnień bądź wypełniania nałożonych obowiązków, a więc dotyczy sytuacji, gdy zaskarżony akt wywołuje skutki materialnoprawne.

W badanej sprawie przedmiotem skargi jest postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w W. oddalające skargę Skarżącej na czynności egzekucyjne. Już ten fakt przesądza o braku podstaw do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu. Postanowienie oddalające skargę na czynności egzekucyjne nie wprowadza w sytuacji prawnej Skarżącej żadnych zmian, których wystąpieniu można by się przeciwstawić poprzez wstrzymanie wykonania aktu.

Skoro postanowienie oddalające skargę na czynności egzekucyjne nie jest aktem podlegającym wykonaniu w rozumieniu art. 61 p.p.s.a., brak jest podstaw do orzeczenia o wstrzymaniu jego wykonania. Zaskarżone postanowienie nie tworzy bowiem po stronie Skarżącej uprawnień lub obowiązków o charakterze materialnoprawnym, nadających się do egzekucji (wykonania). Jest to wyłącznie akt administracyjny o charakterze proceduralnym. Nie jest zatem możliwe w sprawie niniejszej orzeczenie wstrzymania wykonalności zaskarżonego postanowienia. Skoro zaskarżone postanowienie nie korzysta z przymiotu wykonalności, nie można orzec o wstrzymaniu jego wykonania na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.