Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1431888

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
III SA/Wa 1226/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - N. T., reprezentowany przez pełnomocnika adwokata P. L., pismem z 12 kwietnia 2013 r. wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) lutego 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania. Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z 22 maja 2013 r., wezwano pełnomocnika do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł. W związku z zaskarżeniem przez Skarżącego dwóch postanowień Dyrektora Izby Skarbowej, w tym także postanowienia odmawiającego przywrócenia terminu do wniesienia odwołania (sygn. akt III SA/Wa 1225/13) oraz z uwagi na uiszczenie jedynie kwoty 100 zł tytułem wpisu sądowego (zamiast 200 zł) wezwano pełnomocnika do wskazania, do której - z dwóch zarejestrowanych spraw - został uiszczony wpis w kwocie 100 zł. W odpowiedzi na to wezwanie wyjaśnił on, że wpis ten dotyczy sprawy III SA/Wa 1225/13. W tej sytuacji ponownie wezwano pełnomocnika do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. W dokumentach księgowych Sądu dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej powoływanej jako: "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma - w tym przypadku skargi, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata - w tym przypadku wpis. W razie nieopłacenia skargi wzywa się wnoszącego, aby uiścił należny wpis, a niewykonanie tego wezwania w terminie 7 dni skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z akt niniejszej sprawy wynika, że zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczono w dniu 12 lipca 2013 r. do rąk pełnomocnika Skarżącego. Zakreślony w tym zarządzeniu siedmiodniowy termin upływał więc w dniu 19 lipca 2013 r. (piątek). Skarżący nie wpłacił jednak należnego wpisu. W tej sytuacji złożona przez niego skarga podlega odrzuceniu stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.