III SA/Wa 1199/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2531180

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2018 r. III SA/Wa 1199/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak-Osetek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. sp. z o.o. od wyroku z 22 lutego 2018 r. III SA/Wa 1199/17 w sprawie ze skargi P. sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2016 r. Nr 1462-IPPB6.4510.485.2016.2.AP w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną;

2.

zwrócić wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100,- zł (sto złotych)

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z 22 lutego 2018 r., oddalił skargę P. sp. z o.o., reprezentowaną przez adw. H.B.

M. sp. z o.o. (zwana dalej: "Skarżącą"), działając poprzez profesjonalnego pełnomocnika adw. H., skargą kasacyjną z 25 kwietnia 2018 r. zakwestionowała wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 22 lutego 2018 r. w sprawie interpretacji indywidualnej w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Skarżąca, tj. M. sp. z o.o. została wezwana, na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 7 maja 2018 r., do złożenia pełnomocnictwa procesowego do wniesienia skargi kasacyjnej udzielonego przez osoby uprawnione do reprezentowania Spółki na podstawie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w dacie sporządzenia skargi kasacyjnej - w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej jako "u.p.p.s.a.").

Wezwanie do uzupełnienia braków zostało doręczone, w trybie art. 73 u.p.p.s.a., 6 czerwca 2018 r., ponieważ pierwsze awizo zostało dokonane 23 maja 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 93 akt sądowych). Skarżąca została pouczona o terminie siedmiu dni na wykonanie wezwania oraz o rygorze odrzucenia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skargę kasacyjną należało odrzucić.

Sąd wskazuje, że art. 178 u.p.p.s.a. stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Sąd zaznacza, że skargę kasacyjną wniosła M. Sp. z o.o., natomiast pełnomocnictwo znajdujące się w aktach sądowych uprawniało pełnomocnika do reprezentowania P. Sp. z o.o., będącego, jak wynika z wyciągu z KRS, jedynie oddziałem wnoszącej skargę kasacyjną M. sp. z o.o. Inne były również osoby uprawnione do reprezentacji P. Sp. z o.o. i inne są uprawnione do reprezentacji wnoszącej skargę kasacyjną M. sp. z o.o. Stąd uzasadnione było rozpoczęcie przez Sąd działań w celu uzupełnienia dostrzeżonych braków w reprezentacji.

Z akt sądowych sprawy wynika, że nie zostało wykonane wezwanie skierowane do pełnomocnika Skarżącej o nadesłanie pełnomocnictwa uprawniającego do reprezentowania w sprawie wnoszącej skargę kasacyjną, tj. M. Sp. z o.o. Wezwanie, zawierające prawidłowe pouczenie o terminie siedmiu dni do jego wykonania i rygorze odrzucenia, zostało doręczone 6 czerwca 2018 r., zatem ostatni dzień na wykonanie wezwania przypadał na 13 czerwca 2018 r. (środę). Skoro z akt sądowych sprawy wynika, że nie zostało wypełnione wezwanie o uzupełnienie braków skargi kasacyjnej, należy stwierdzić, że wypełnione zostały przesłanki zastosowania art. 178 u.p.p.s.a.

Sąd, w tym stanie rzeczy, odrzucił skargę kasacyjną, na podstawie art. 178 u.p.p.s.a. O zwrocie wpisu sądowego od skargi orzeczono natomiast na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 tej ustawy (pkt 2 sentencji).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.