Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2790734

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 marca 2017 r.
III SA/Wa 1038/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa (spr.).

Sędziowie WSA: Piotr Przybysz, Waldemar Śledzik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 27 marca 2017 r. sprawy ze skargi R. B. na postanowienie Ministra Finansów z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.