Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 776920

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2010 r.
III SA/Wa 1000/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Skrodzki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej T. J. od postanowienia z dnia 27 maja 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 1000/10 w sprawie ze skargi T. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) lutego 2010 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości za 2005 r. postanawia odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

T. J., dalej jako strona lub skarżący, pismem z 16 marca 2010 r., wniósł skargę na decyzję SKO w W. z (...) lutego 2010 r. Nr (...). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, postanowieniem z 27 maja 2010 r. odrzucił skargę ze względu na nie uzupełnienie braków skargi, a mianowicie, nie złożenie pełnomocnictwa do skargi. Od ww. postanowienia skarżący wniósł skargę kasacyjną.

Przewodniczący Wydziału, zarządzeniem z 22 lipca 2010 r., wezwał skarżącą do nadesłania odpisu skargi kasacyjnej.

Następnie, Przewodniczący Wydziału, zarządzeniem z 23 sierpnia 2010 r., wezwał do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej oraz do złożenia pełnomocnictwa umocowującego do działania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej

Zarządzenia Przewodniczącego Wydziału zostały doręczone 31 sierpnia 2010 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru w aktach sądowych sprawy.

Skarżący, pismem z 6 września 2010 r., nadanym na poczcie także 6 września 2010 r., wniósł zażalenie na przywołane zarządzenia Przewodniczącego Wydziału. Następnie, przy piśmie nadanym na poczcie 25 września 2010 r., przesłał pełnomocnictwo do występowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje.

Skuteczne wniesienie skargi kasacyjnej wymaga spełnienia przez skarżącego warunków formalnych, które zostały dla skargi określone w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 178 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm dalej p.p.s.a.), Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w terminie. Z kolei z art. 37. § 1 p.p.s.a. pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Z akt sądowych sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej oraz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej w postaci przedłożenia pełnomocnictwa zostało doręczone 31 sierpnia 2010 r. Zarówno na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału do uiszczenia wpisu jak i wezwanie do przedłożenia pełnomocnictwa zostało wniesione zażalenie 6 września 2010 r.

Co prawda strona w terminie wniosła zażalenie na zarządzenie w przedmiocie wpisu, tym niemniej nie uzupełniła braku skargi kasacyjnej w postaci przedłożenia pełnomocnictwa. udzielonego doradcy podatkowemu M. K., z którego wynikało umocowanie do występowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Brak ten został uzupełniony dopiero 25 września 2010 r., czyli po upływie ustawowo określonego terminu siedmiu dni. Należy zauważyć w tym miejscu, iż ustawodawca nie przewidział możliwości zaskarżania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do usunięcia braków formalnych, w tym wypadku do nadesłania pełnomocnictwa, lecz jedynie możliwość zaskarżania zarządzenia Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie kosztów sądowych (art. 227 p.p.s.a.).

Reasumując strona nie przedkładając pełnomocnictwa nie uzupełniła braku formalnego skargi kasacyjnej w terminie, w związku z czym zaistniała podstawa prawna do odrzucenia skargi kasacyjnej zawarta w art. 178 p.p.s.a.

Mając to na uwadze, Sąd, na podstawie art. 178 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.