Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549097

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 6 listopada 2014 r.
III SA/Po 971/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Koś.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie przyznania płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2009 r. postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wpłynęła skarga R. P. na postanowienie Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2012 r. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie przyznania płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na 2009 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 23 kwietnia 2014 r. skarżący został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 5 listopada 2013 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Na powyższe zarządzenie strona wniosła zażalenie w piśmie z dnia 18 maja 2014 r. Postanowieniem z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. akt II GZ 349/14 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił przedmiotowe zażalenie skarżącego.

Pismem z dnia 5 września 2014 r. strona została wezwana do wykonania zarządzenia Przewodniczącego z dnia 23 kwietnia 2014 r. W odpowiedzi na wezwanie, pismem z dnia 29 września 2014 r. skarżący wniósł zażalenie na powyższe zarządzenie Przewodniczącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Stosownie do art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - w dalszej części p.p.s.a. - przepisy działu dotyczącego zażaleń stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego, jeżeli ustawa przewiduje wniesienie zażalenia. Z kolei art. 197 § 2 p.p.s.a. stanowi, że do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Zgodnie zatem z odpowiednim stosowaniem art. 178 wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowej sprawie skarżący w piśmie z dnia 18 maja 2014 r. wniósł zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego z dnia 23 kwietnia 2014 r. wzywające go do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 5 listopada 2013 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego. Postanowieniem z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. akt II GZ 349/14 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił przedmiotowe zażalenie strony. W konsekwencji zarządzenie Przewodniczącego z dnia 23 kwietnia 2014 r. stało się prawomocne, a to oznacza, że nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy.

W tym stanie sprawy zażalenie skarżącego na prawomocne zarządzenie z dnia 23 kwietnia 2014 r. jako niedopuszczalne należało odrzucić na podstawie powołanych przepisów.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.