III SA/Po 943/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2434584

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2018 r. III SA/Po 943/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Walentyna Długaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi X na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału pełnomocnik strony skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie

- opłaconego pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi w oryginale lub jego odpisu prawidłowo uwierzytelnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami

- złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej - odpisu KRS w oryginale lub jego wierzytelnego odpisu uwierzytelnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub pobranego samodzielnie wydruku komputerowego na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (j.t. Dz. U. z 2016 r., nr 687)

- w terminie 7 dni od otrzymania wezwania - pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu (...) r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis podlega odrzuceniu.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu (...) r.

W wymaganym terminie 7 dni wpis nie został uiszczony, ani nie uzupełniono wskazanych braków formalnych skargi.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.